Confiem, ens obrim – Confiamos, nos abrimos

trustAs individuals we are isolated from one another, full of limitations, fears, tensions, competitiveness, prejudices, and preconceived attitudes. If our openness is more than just a hope, a sentiment, a word, certain conditions must be met. The first of these we would call mutuality or trust. True playing will produce trust. – Viola Spolin

Traduït seria alguna cosa així com (irremeiablement es perdran matisos): “com a individus estem aïllats els uns del altres, plens de limitacions, pors, tensions, competitivitat, prejudicis i actituds preconcebudes. Si la nostra obertura (mental i física) ha de ser més que una esperança, un sentiment, una paraula, hi ha certes condicions que han de trobar-se. La primera d’elles l’anomenaríem mutualitat (alt grau de reciprocitat de respecte per l’experiència de l’altre)o confiança. El joc veritable produirá confiança.

Viola Spolin (Novembre 7, 1906 — Novembre 22, 1994) fou una important innovadora en el teatre americà del segle XX. Va crear tècniques per ajudar als actors a estar centrats en el moment present i escollir les opcions de manera improvisada, com a la vida real.

Considero que amb la primera part podem sentir-nos, els humans, o la gran majoria, fàcilment identificats. Quantes vegades sentim les pròpies limitacions com cuirasses que no ens deixen avançar? quantes vegades tenim por o estem plens de prejudicis respecte a lo desconegut? Quants cops creem competitivitats fantasmes amb companys de feina o adoptem una actitud preconcebuda apel·lant és “el que toca” o “el que he de fer”?

Si busquem un camí cap a una comunicació veritable, si volem que aquesta s’assembli més a un intercanvi lliure d’idees que a un cúmul d’incoherència verbal i gestual esquitxat o directament tenyit per les pors i els prejudicis haurem de reunir certes condicions en l’ambient on es produeix dit intercanvi. Tal com indica Viola, la primera condició és la de generar un ambient basat en la confiança, no només en l’altre si no en nosaltres mateixos. En aquest ambient és possible:

– l’acceptació de les idees alienes i les pròpies.

– obrir una via d’intercanvi sincer, coherent, cooperatiu i constructiu aparcant les competitivitats i els egos.

– expressar-nos lliurement basant-nos en el respecte d’un mateix i cap als altres.

A una sessió d’improvisació o dramatització o quan s’inicia un treball en equip, és indispensable generar aquest ambient. I és possible.

Per aconseguir-ho existeixen multitud de propostes per fer amb el grup i els resultats son excel·lents. Només amb una sessió amb certes dinàmiques podem aconseguir que persones que es troben per primera vegada en un espai i un temps determinat comencin a desenvolupar vincles basats en la confiança. Aquestes dinàmiques es basen en el joc. Un joc demana implicació. Té unes regles. Genera un ambient de gaudi. Permet que la persona entri en un espai-temps d’interacció social distesa. No tots els jocs tindran el mateix grau de dificultat. Un joc pot implicar varis elements, els majoritaris: repte i diversió. On acaben les pors i els prejudicis, comencen el gaudi, l’acceptació i la confiança. Comença l’intercanvi i la comunicació veritable.

En el proper post publicaré alguns exercicis i dinàmiques per generar un ambient de confiança en el grup.

 

 

Confiamos, nos abrimos

trustAs individuals we are isolated from one another, full of limitations, fears, tensions, competitiveness, prejudices, and preconceived attitudes. If our openness is more than just a hope, a sentiment, a word, certain conditions must be met. The first of these we would call mutuality or trust. True playing will produce trust. – Viola Spolin

Traducido sería algo así como (irremediablemente se perderán matices): “como individuos estamos aislados los unos de los otros, llenos de limitaciones, miedos, tensiones, competitividad, prejuicios y actitudes preconcebidas. Si nuestra apertura (mental y física) debe ser más que una esperanza, un sentimiento, una palabra, hay ciertas condiciones que deben encontrarse. La primera de ellas la llamaríamos mutualidad (alto grado de reciprocidad de respeto por la experiencia del otro) o confianza . El juego verdadero producirá confianza.

 Viola Spolin (Noviembre 7, 1906 – Noviembre 22, 1994) fue una importante innovadora en el teatro americano del siglo XX. Creó técnicas para ayudar a los actores a estar centrados en el momento presente y escoger las opciones de manera improvisada, como en la vida real.

Considero que en la primera parte podemos sentirnos, los humanos, o la gran mayoría, fácilmente  identificados. Cuántas veces notamos las propias limitaciones como corazas que no nos dejan avanzar? cuántas veces tenemos miedo o estamos llenos de prejuicios respecto a lo desconocido? Cuántas veces creamos competitividades fantasmas con compañeros de trabajo o adoptamos una actitud preconcebida apelando es “lo que toca” o “lo que tengo que hacer”?

Si buscamos un camino hacia una comunicación verdadera, si queremos que esta se parezca más a un intercambio libre de ideas que a un cúmulo de incoherencia verbal y gestual salpicado o directamente teñido por los miedos y los prejuicios tendremos que reunir ciertas condiciones en el ambiente donde se produce dicho intercambio. Tal como indica Viola, la primera condición es la de generar un ambiente basado en la confianza, no sólo en el otro si no en nosotros mismos. En este ambiente es posible:

– La aceptación de las ideas ajenas y las propias.

– Abrir una vía de intercambio sincero, coherente, cooperativo y constructivo aparcando las competitividades y los egos.

– Expresarnos libremente basándonos en el respeto de uno mismo y hacia los demás.

En una sesión de improvisación o dramatización o cuando se inicia un trabajo en equipo, es indispensable generar este ambiente. Y es posible.

Para ello existen multitud de propuestas para hacer con el grupo y los resultados son excelentes. Sólo con una sesión y ciertas dinámicas podemos conseguir que personas que se encuentran por primera vez en un espacio y un tiempo determinado empiecen a desarrollar vínculos basados ​​en la confianza. Estas dinámicas se basan en el juego. Un juego pide implicación. Tiene unas reglas. Genera un ambiente de disfrute. Permite que la persona entre en un espacio-tiempo de interacción social distendida. No todos los juegos tendrán el mismo grado de dificultad. Un juego implican varios elementos, los mayoritarios: reto y diversión. Donde acaban los miedos y los prejuicios, comienzan el disfrute, la aceptación y la confianza. Comienza el intercambio y la comunicación verdadera.

En el próximo post publicaré algunos ejercicios y dinámicas para generar un ambiente de confianza en el grupo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s